Všeobecné obchodní podmínky e-shopu nakladatelství Běžíliška

 

1. Kontaktní údaje prodávajícího

název: Běžíliška, s. r. o.
sídlo: Škroupovo nám. 1283/4, Praha 3
IČ: 14126818
DIČ: CZ14126818
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 360814.
Jsme plátci DPH.
e-mail: info@beziliska.cz
datová schránka: s4v43zm
telefon: 776 059 005
číslo účtu: 2702097168/2010

2. Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

3. Uzavření smlouvy, platba a doprava

Kupní smlouva je uzavřena po odeslání objednávky, tedy stisknutím tlačítka “Potvrdit a zaplatit objednávku”, resp. “Potvrdit objednávku s povinností platby”. Do té doby může kupující objednávku v internetovém prohlížeči upravovat. Smlouva (objednávka) a faktura je zaslána kupujícímu e-mailem (na požádání opakovaně) a zároveň uložena v elektronickém archivu prodávajícího. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Platba je možná pomocí platební karty přes platební bránu GoPay.cz nebo převodem na bankovní účet prodávajícího.

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, zboží je expedováno nejpozději do 5 pracovních dnů od zaplacení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Kupující je povinen zboží převzít. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Cena a způsob doručení:

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu doručeno ve 14 denní lhůtě (nestačí je ve lhůtě předat k poštovní či jiné přepravě). Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Nejvhodnějším a dostatečným způsobem odstoupení od smlouvy je zaslání e-mailu prodávajícímu, ve kterém je uvedeno datum či číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Plné poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář jsou uvedeny v Příloze 1.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na dodání zboží v nezbytné minimální výši do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu vrátit zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním nepoškozeném obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.

Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu škody a započíst jej na vracenou částku.

Informace o mimosoudním řešení sporů a stížnostech jsou k dispozici na stránkách České obchodní inspekce.

5. Zákonná odpovědnost prodávajícího za soulad dodaného zboží s kupní smlovou

V případě, že vlastnosti, množství, jakost nebo provedení zboží neodpovídají popisu, jedná se o rozpor s kupní smlouvou. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží požadavek na:

Během jednoho roku od převzetí zboží se předpokládá, že rozpor existoval již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo jej sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. Místo práva na výměnu má kupující právo na přiměřenou slevu.

Při odstranění rozporu s kupní smlouvou se postupuje jako při vyřízení reklamace vad zboží, které se vyskytnou v záruční době.

6. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doporučeným postupem je informovat prodávajícího o reklamaci e-mailem a domluvit se s ním na doručení reklamovaného výrobku (prodávající je povinen přijmout reklamaci i ve svém sídle, a to i v případě ukončení provozu e-shopu, i v takovém případě prosíme o domluvu e-mailem). Kupující by měl uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do určeného servisního místa. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodli na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, na kterou je poskytnuta záruka, běží záruční doba na vyměněné zboží nebo vyměněnou část znovu.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o něm kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu nákladů spojených s reklamací v nutné výši.

7. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se Zákonem o zpracování osobních údajů (č. 110/2019 Sb.za účelem plnění předmětu smlouvy (viz GDPR: Informace o zpracování osobních údajů). Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

8. Ostatní

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 1. 2023

Příloha 1:

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat nakladatelství Běžíliška, s. r. o. ideálně e-mailem info@beziliska.cz, případně datovou schránkou s4v43zm nebo poštou na Škroupovo nám. 1283/4, Praha 3 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, datovou schránkou nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2

a) Převzetí zboží Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete nebo předejte na adrese, kterou vám poskytneme při potvrzení odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: nakladatelství Běžíliška, s. r. o. Škroupovo nám. 1283/4, Praha 3 e-mail: info@beziliska.cz datová schránka: s4v43zm

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Datum objednání / datum obdržení

Jméno a příjmení spotřebitele

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum